Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu patří mezi sociální dávky pro lidi se zdravotním postižením. Nárok na tuto dávku podmíněn především zdravotním stavem a přiznaný příspěvek se nezapočítává do příjmů rozhodných pro výpočet životního minima. Je to opakující se peněžitá dávka napomáhající osobám se zdravotním postižením zajistit své potřeby v oblasti mobility. Od 1. ledna 2014 se bude přiznávat osobám, které budou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Nárok na příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace se pro nárok na příspěvek na mobilitu posuzuje podle zákona o sociálních službách stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči. Nevyplácí se zpětně, pouze od měsíce, ve kterém byl přiznán. Příspěvek se vyplácí do konce měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Výše tohoto příspěvku je 400 korun měsíčně.

Další zajímavý článek:  Životní minimum pro studenta

Podání žádosti o příspěvek na mobilitu

Žádost o tento příspěvek můžete podat buď prostřednictvím online formuláře, který najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na pobočce Úřadu práce ve vašem městě. Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která nově slučuje dosavadní příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla.