Sirotčí důchod

Pro výpočet životního minima jsou rozhodnými příjmy i důchody. Podívejme se dnes na důchod sirotčí.

Nárok

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemře-li rodič či osvojitel dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, jestliže rodič nebo uvedená osoba byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro tyto účely považuje za splněnou, byla-li získána alespoň polovina potřebné doby pojištění. Osiřelé dítě má nárok na důchod po každém z rodičů.

Další zajímavý článek:  Jak vylepšit své životní minimum? Půjčka jako řešení!

Koho považujeme za nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené dítě považujeme dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Nezaměstnaný

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také ten, kdo je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě se naopak nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Další zajímavý článek:  Nárok na mateřskou nemá každá nastávající matka

Podání žádosti o sirotčí důchod

Přiznání sirotčího důchodu se zahajuje podáním písemné žádosti sepsané na předepsaném tiskopisu České správy sociálního zabezpečení.